Науково-методична робота

Кафедра обладнана сучасними технічними засобами навчання. Для поліпшення теоретичних знань студентів на кафедрі існує комп’ютерний клас на 7 комп’ютерів, де студенти, лікарі-інтерни та курсанти використовують розроблені співробітниками кафедри тести з усіх розділів педіатрії, які в повному обсязі відповідають сучасним стандартам підготовки лікарів. Розроблені ситуаційні задачі та контрольні запитання (близько 4000) з усіх тем практичних занять. Для студентів 6 курсу створена комп’ютерна база даних запитань для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок-2”. Комп’ютерним контролем охоплено 100% студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.

 З метою оптимізації навчального процесу співробітниками кафедри видано більше 35 навчально-методичних вказівок з актуальних проблем педіатрії. Видані навчально – методичні посібники з грифом МОЗ ”Перинатальні ураження” (2008), ”Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих” (2011), ”TORCH-інфекції” (2012), в т.ч. англійською мовою – ”Pediatrics” (2009) та ”Neonatology” (2011), посібники – ”Практическая неонатология” (2003), ”Медична генетика” (2012), методичні вказівки – ”Методичні вказівки до проведення клініко-патологоанатомічної конференції з дисципліни ”Дитячі хвороби” (2003), ”Класифікація дитячих хвороб” (2006), ”Трактовка показателей крови, получаемых при использовании гематологического анализатора” (2008), ”Student’s case history” (англійською мовою, 2009), електронні видання ”Цикл лекцій з педіатрії для студентів 4 курсу” (2010).

Співробітники кафедри приймали активну участь у підготовці деяких розділів підручника ”Медицина дитинства”, розділу ”Нефрологія” міжвузівського керівництва з педіатрії, розділу ”Анемії” національного керівництва з педіатрії. Кафедрою створено 20 навчальних відеофільмів. Всі лекції для студентів та курсантів циклів тематичного удосконалення підготовлені з використанням мультимедіа.

Створений учбово-тренувальний клас, в якому студенти, лікарі-інтерни, лікарі-курсанти знайомляться з принципами первинної реанімації новонароджених та дітей раннього віку, удосконалюють свої практичні навички на фантомах.

Продовжується робота щодо написання учбових посібників для студентів-іноземців. Підготовлені до друку та опубліковані: "Modern methods of genetic diagnosis" (2015), "Neonatology. Introduction" (2017), "The standarts of practical skills in neonatology" (2017).

У відповідності до сучасних концепцій дистанційної освіти співробітники кафедри розробляють інформацію для розміщення на відкритих електронних ресурсах дисциплін.

Відкритий електронний ресурс структурованих колекцій організаційних, навчально-методичних матеріалів дисциплін, що включено до складу програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також додаткових освітніх програм.

Для реалізації програм дистанційної освіти на сайтах університету розміщено понад 100 електронних документів.

Лікувальна робота

Співробітники кафедри надають консультативно-лікувальну допомогу на базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, поліклініках № 1 та №2 Сумської міської дитячої клінічної лікарні ім. Св. Зінаїди, чергують у Територіальному центрі екстреної медичної допомоги, виїжджають у лікувальні заклади районів області.

Регулярно організовують науково-практичні конференції з педіатрії для лікарів області, проводять клінічні, клініко-патологоанатомічні та науково-практичні конференції, семінари підвищення кваліфікації педіатрів області з метою запровадження новітніх методів профілактики, діагностики та лікування дитячих захворювань.

Працівниками кафедри видано 8 інформаційних листів МОЗ України, більше 10 інформаційних листів, затверджених УОЗ обласної держадміністрації.

З 2015 р. розпочато дистанційне та on-line консультування складних клінічних випадків співробітниками кафедри.

Науково-дослідна робота

Наукова робота кафедри виходить з практичних потреб Північно-Східного регіону України і є складовою частиною Національної програми „Охорона здоров’я людини”. Співробітники кафедри вивчають вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища на здоров'я дітей та підлітків. Вивчено етіопатогенез ранньої анемії у новонароджених від вагітних матерів з анемією. Досліджено механізми розвитку анемії у новонароджених дітей з визначенням ролі в цих процесах регуляторів еритропоезу (еритропоетину, цитокінів, фібронектину, фактора некрозу пухлин). Наукові розробки останніх років стосуються вивчення розповсюдженості мікроелементозів у вагітних жінок, новонароджених та дітей різних вікових груп. Науково обґрунтовано принципи корекції дисбалансу мікроелементів, в тому числі шляхом використання сучасних мікроелементних препаратів. Проводяться дослідження мембранної патології та енергетичного забезпечення при різних патологічних станах у дітей. Кафедра співпрацює з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Національною медичною академією післядипломної освіти, Харківським національним медичним університетом, НДІ ОЗДП та Харківським інститутом мікробіології ім. Мечникова.

Викладачі кафедри мають сертифікати (GCP), які дозволяють проводити міжнародні клінічні дослідження.

У 2008-2009 рр. на кафедрі виконувалася держбюджетна тема ”Ефективність застосування різних методів феротерапії, індукторів синтезу еритропоетину та рекомбінатного еритропоетину при залізодефіцитній анемії у вагітних жінок та дітей різного віку”. У 2010-2011 р. виконувалися 2 теми: ”Шляхи оптимізації мікроелементного та енергетичного забезпечення при захворюваннях у вагітних жінок та дітей” та ”Корекція мікроелементних порушень у новонароджених та дітей різних вікових груп”.

Співробітники кафедри активно приймають участь у грантових програмах. З 2012 р. є членами робочої групи з реалізації проекту ТЕМПУС "Впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті та розвиток Міжнародної мережі національних навчальних центрів" (530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR).

У 2016 році завершено роботу по грантовій програмі ТЕМПУС "Впровадження інноваційних освітніх стратегій в медичній освіті та створення міжнародної мережі національних навчальних центрів" (530519- TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR).

З 2016 року реалізується спільна наукова робота з медичним факультетом Вільнюського університету. У 2017 році зазначено 2 основних напрямки спільної науково-дослідної діяльності кафедри педіатрії та університетської клініки Вільнюса: 1- "Зв`язок гаджет кіберкомунікативної адикції з формуванням психосоматичної дисфункції у підлітків", 2- "Визначення факторів ризику дисфункцій серцево-судинної системи дітей шкільного віку". За підсумками об`явленого конкурсу спільних українсько-литовських проектів були подані заявки на грант з боку СумДУ та Вільнюського університету.

За останні 5 років опубліковано 50 статей у тому числі 11, що обчисюються у нбд Scopus та Web of Sience.

За роки існування науковцями кафедри опубліковано в журналах і збірниках понад 500 наукових праць, захищено 11 кандидатських дисертацій, 1 докторська.